นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

meilin.co.th จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ meilin.co.th ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • ชื่อนามสกุล
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทร
  • อีเมล์
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ meilin.co.th หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ และทางบริษัทจะไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

meilin.co.th ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจและยินยอมของผู้ใช้ โดยการลงทะเบียนใช้ meilin.co.th จะถือเป็นการยินยอมเงื่อนไขการใช้งาน และอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

meilin.co.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการของบริษัทแก่ลูกค้าเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการอื่นใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฏหมาย มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

meilin.co.th จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น นอกจากนี้ meilin.co.th อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

meilin.co.th ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน meilin.co.th จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับและป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน meilin.co.th เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อไม่มีเหตุให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการเพื่อเพิกถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อ meilin.co.th เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน เว้นแต่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการของ meilin.co.th อีกครั้ง ท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง meilin.co.th จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Skin Care Products (Thailand) Co., Ltd.
111, 113 Soi Chokchai 4 Soi 84, Chokchai 4 Rd, Ladprao, Bangkok

[email protected]

Generated by PDPA Consent

เครื่องสำอางเมลิน คุณภาพที่ผู้ใช้บอกต่อ

X