นโยบายทางธุรกิจ (การจัดส่ง การยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงิน)

นโยบายทางธุรกิจ (การจัดส่ง การยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงิน)

นโยบายการส่งสินค้า

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่งภายใน 1 วันทำการของบริษัท หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้งยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งให้ทันทีหลังเปิดทำการ เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขตรวจสอบสินค้า (tracking number) ให้กับลูกค้า

  • กรณีสั่งทางเพจเฟซบุ๊ค ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าโดย Facebook Message
  • กรณ๊สั่งทาง Line@ ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าโดย Line@
  • กรณีสั่งทาง meilin.co.th ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าผ่าน Message ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express สินค้าจะถึงปลายทางตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง กรณีไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งปลายทางหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือก โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังนี้

ไปรษณีย์ไทย Kerry
วิธีจัดส่ง ไม่เกิน 500 บาท 500 บาทขึ้นไป วิธีจัดส่ง ไม่เกิน 300 บาท 300 บาทขึ้นไป
ลงทะเบียน 30 ฟรี แบบปกติ 40 60
EMS 50 40 เก็บปลายทาง 40 60

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ไม่เกิน 2 วันทำการของบริษัท และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อ

สามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาจมีค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้วเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-570-8421 แจ้งทางเฟซบุ๊คเพจ หรือทาง Line Official ดังที่ปรากฏในเว็บไซต์

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท ได้แก่ กรณีสินค้าชำรุดจากบริษัท และกรณีสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปสินค้าและติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/meilincosmetic เพื่อ

  1. ขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ฯ ผ่านบริษัทขนส่ง ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการคืนเงินหลังตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด
  2. เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ฯ ผ่านบริษัทขนส่ง บริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าภายใน 2 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากทางลูกค้า ได้แก่ กรณีสินค้าผิดชนิด และกรณีสั่งสินค้าผิดเบอร์หรือผิดสูตร ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนสินค้าผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/meilincosmetic และส่งสินค้าเดิมคืนให้กับทางบริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ

  • กรณีเปลี่ยนสินค้าตัวเดิม เช่น เปลี่ยนสูตร เบอร์ หรือสีสินค้า ลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด
  • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าเดิม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนส่วนต่างค่าสินค้า และลูกค้ารับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด
  • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-570-8421 ทาง Facebook Page หรือทาง Line Official ดังที่ปรากฏในเว็บไซต์

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลังตรวจสอบข้อร้องเรียน

ทางเว็บไซต์ www.meilin.co.th จะติดต่อกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ภายใน 3 ชั่วโมงในเวลาทำการของบริษัท

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.meilin.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฏหมาย

เครื่องสำอางเมลิน คุณภาพที่ผู้ใช้บอกต่อ

X